Analiza SWOT

Orice comună trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în  ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaționale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.


Procesul de planificare strategică (PPS) a vizat definirea reperelor strategice de dezvoltare a comunităţii pe o perioadă de 5-7 ani. Etapele metodologice principale ale PPS au fost următoarele: realizarea unei analize preliminare, stabilirea viziunii asupra dezvoltării strategice a comunităţii, analiza sectorială a domeniilor strategice principale şi articularea documentului strategic.


Principiile care au stat la baza PPS au fost asigurarea validităţii ştiinţifice, implicarea comunităţii, transparenţa, obiectivitatea, coerenţa şi continuitatea demersului.


Pentru a da roade, însă, planificarea strategică trebuie însoţită de promovarea, la nivelul administraţiei publice, a unui management strategic integrat, la toate nivelurile, capabil să identifice şi să speculeze oportunităţile apărute în beneficiul comunităţii.

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este dcscriptiv: Strengths (puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunități), Threats (riscuri).


Pentru a avea certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de dezvoltare a comunei GHERGHIŢA, în cadrul limitărilor impune de resursele locale disponibile şi pentru accesarea fondurilor prin care Uniunea Europeană susţine politica de dezvoltare regională s-a impus elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2007-2013.


Punctele forte şi cele slabe sunt legate de comună şi de strategiile acesteia, şi de modul cum se compară cu concurenţa. Oportunităţile şi ameninţările vin dinspre mediul de piaţă şi din direcţia concurenţei; de regulă sunt factori asupra cărora zona în general nu are niciun control. Analiza SWOT ia în considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia, produsele cheie şi pieţele strategice.


Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de prezumţii (presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma acestei analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii.


Unele "oportunităţi" şi "ameninţări" vor apărea din "punctele lari" şi "punctele slabe" ale comunei.


Ameninţările pot fi concrete sau potenţiale.

Întrebări cheie care îndrumă analiza strategică:

 

 

În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care ar trebui să stea la baza elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume:

 

 

 

1. Viaţa economică a comunei GHERGHIŢA, trebuie revigorată şi dezvoltată în toate domeniile sale: agricultură, zootehnie, industre, comerţ şi silvicultură.
Consilul Local va trebui să investească pentru revitalizarea vieţii economice a comunei, trebuie să fie prioritatea numărul unu, deoarece produce ccle mai mari efecte benefice.

 

2. Infrastructura necesită îmbunătăţiri continue, de aceea investiţiile trebuie făcute după anumite criterii economice astfel încât să producă beneficii:

  • siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor,
  • raportul valoarea investiţiei/ efecte economico - financiare produse;
  • raportul valoarea investiţiei/numărul beneficiarilor.

 

3. Conex factorului economic un alt punct important pentru creşterea atractivității comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea să le ofere comuna GHERGHIŢA, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătăţit. Complementar acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică a comunei.

Înapoi